BUREAU a COMITE

Duerch saïn Grënnungsgesetz sinn déi offiziell Gremien vum SEBES paritéitesch zwëschent dem Staat an den Gemengen opgedeelt.

Präsident
Laurent Deville
Vertrieder vum Inneminister
Vize-Präsidentin
Simone Beissel
Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg
Memberen vum Bureau
Pollo Bodem
Vertrieder vun der DEA
Tom Jungen
Vertrieder vum SES
Marc Vanolst
Vertrieder vum Finanzminister
André WEIDENHAUPT
Vertrieder vum Waasserminister
Aner Membere vum Comité
François Benoy
Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg
Gusty Graas
Vertrieder vum SES
Paul Greis
Vertrieder vum SEC
Gilles Didier
Vertrieder vum Minister vir Nohaltegkeet und Infrastrukturen
Claire Angelsberg
Vertrieder vum Gesondheetsminister
Maurice Bauer
Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg
Yves Marchi
Vertrieder vum SES
Charles Pauly
Vertrieder vun der DEA
Joseph Schoellen
Vertrieder vum SIDERE
Romain Mertzig
Vertrieder vum SES
Fernand WIES
Vertrieder vum SEC