BUREAU a COMITE

Duerch saïn Grënnungsgesetz sinn déi offiziell Gremien vum SEBES paritéitesch zwëschent dem Staat an den Gemengen opgedeelt.

Präsident
André WEIDENHAUPT
Vertrieder vum Minister fir Ëmwelt, Klima a Biodiversitéit
Vize-Präsidentin
Simone Beissel
Vertriederin vun der Stad Lëtzebuerg
Memberen vum Bureau
Pollo Bodem
Vertrieder vun der DEA
Tom Jungen
Vertrieder vum SES
Steff Schaeler
Vertrieder vum Inneminister
Marc Vanolst
Vertrieder vum Finanzminister
Aner Membere vum Comité
Claire Angelsberg
Vertriederin vun der Ministesch fir Gesondheet a sozial Sécherheet
Denis Bronzetti
Vertrieder vum SES
Gilles Didier
Vertrieder vun der Ministerin fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten
Joëlle Feller-Wilmes
Vertriederin vum SEC
Paul Galles
Vertrieder vun der Stad Lëtzebuerg
Gusty Graas
Vertrieder vum SES
Nadine Kuhn-Metz
Vertriederin vum SES
Charles Pauly
Vertrieder vun der DEA
Nico Pündel
Vertrieder vum SEC
Joseph Schoellen
Vertrieder vum SIDERE
Fernand WIES
Vertrieder vum SEC