D‘Drénkwaasserqualitéit

D’Qualitéit vum SEBES-Drénkwaasser gëtt kontinuéierlech mat denen verschiddensten on-line Miessgeräter kontrolléiert.
Eisen Labo kontrolléiert zousätzlech an dat deeglech déi eenzel Opbereedungsschrëtt und dat fäerdegt Drénkwaasser (Contrôle de routine).
Dorganesch Spurenstoffer wéi zum Beispill Pestiziden an hier Ofbauprodukter ginn 6 mol pro Joer vun engem externen Labor iwwerpréift.
D’Waasserverwaltung mécht all Mount Qualitätkontrollen vun eisem Drénkwaasser.

Résultats mensuels

Paramètre 14.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 09.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 12.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 14.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 5,6 °C 0
Paramètre 10.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 4,6 °C 0
Paramètre 10.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 25 mg/l 50
Température 5,6 °C 0
Paramètre 13.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 5,9 °C 0
Paramètre 09.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 8,9 °C 0
Paramètre 11.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 11,9 °C 0
Paramètre 14.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 17 mg/l 50
Température 10,0 °C 0
Paramètre 09.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 8,3 °C 0
Paramètre 12.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 7,8 °C 0
Paramètre 08.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 10.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 30 µg/l 200
Dureté totale 7,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,2 °C 0
Paramètre 13.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,0 °C 0
Paramètre 08.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 2 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 11.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 24 µg/l 200
Dureté totale 6,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 12.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,2 °C 0
Paramètre 08.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 34 µg/l 200
Dureté totale 7,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 26 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 11.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,9 °C 0
Paramètre 13.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 11,5 °C 0
Paramètre 09.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 9,0 °C 0
Paramètre 11.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 8,2 °C 0
Paramètre 14.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 7,5 °C 0
Paramètre 10.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 7,0 °C 0
Paramètre 12.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 6,4 °C 0
Paramètre 08.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,3 °C 0
Paramètre 10.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 13.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 13.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 25 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 4,1 °C 0
Paramètre 09.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 6,3 °C 0
Paramètre 12.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 8,6 °C 0
Paramètre 14.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 8,0 °C 0
Paramètre 10.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 8,0 °C 0
Paramètre 12.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 08.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 11.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 22 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,5 °C 0
Paramètre 13.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 5,7 °C 0
Paramètre 09.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,9 °C 0
Paramètre 11.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,4 °C 0
Paramètre 14.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,1 °C 0
Paramètre 14.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 25 mg/l 50
Température 5,2 °C 0
Paramètre 10.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,2 °C 0
Paramètre 13.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 17 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 08.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 9,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 11,9 °C 0
Paramètre 11.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 9,6 °C 0
Paramètre 13.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 9,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 8,2 °C 0
Paramètre 09.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,83 mg/l 50
Température 7,5 °C 0
Paramètre 12.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23,27 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 14.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,34 mg/l 50
Température 6,4 °C 0
Paramètre 10.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,25 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 12.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21,01 mg/l 50
Température 5,2 °C 0
Paramètre 08.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 15,73 mg/l 50
Température 4,4 °C 0
Paramètre 08.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 13,12 mg/l 50
Température 4,0 °C 0
Paramètre 11.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12,96 mg/l 50
Température 5,8 °C 0
Paramètre 26.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.05 31.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 26.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 22.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 15.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 22.06 29.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 25.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 20.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 16.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 67 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA 32 ng/l 100
Paramètre 27.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 95 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA 31 ng/l 100
Paramètre 16.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 47 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.09 30.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 26.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 17.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 17.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 31 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 11.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 85 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 62 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 18.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 37 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 29 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 30 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100