D‘Drénkwaasserqualitéit

D’Qualitéit vum SEBES-Drénkwaasser gëtt kontinuéierlech mat denen verschiddensten on-line Miessgeräter kontrolléiert.
Eisen Labo kontrolléiert zousätzlech an dat deeglech déi eenzel Opbereedungsschrëtt und dat fäerdegt Drénkwaasser (Contrôle de routine).
Dorganesch Spurenstoffer wéi zum Beispill Pestiziden an hier Ofbauprodukter ginn 6 mol pro Joer vun engem externen Labor iwwerpréift.
D’Waasserverwaltung mécht all Mount Qualitätkontrollen vun eisem Drénkwaasser.

Résultats mensuels

Paramètre 10.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 9,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 13.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 11,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,9 °C 0
Paramètre 08.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 11,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 3 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 14 mg/l 50
Température 13,3 °C 0
Paramètre 11.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 12,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 14,4 °C 0
Paramètre 13.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 11,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 10,9 °C 0
Paramètre 09.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 13,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 10,1 °C 0
Paramètre 12.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 13,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 8 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 9,8 °C 0
Paramètre 14.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 13,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 9,4 °C 0
Paramètre 12.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 7,6 °C 0
Paramètre 08.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 25 mg/l 50
Température 5,1 °C 0
Paramètre 08.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 25 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 26 mg/l 50
Température 5,6 °C 0
Paramètre 11.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,7 °C 0
Paramètre 14.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 13 mg/l 50
Température 8,4 °C 0
Paramètre 09.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 8,6 °C 0
Paramètre 12.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,7 °C 0
Paramètre 14.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 7,3 °C 0
Paramètre 10.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 13.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 6,8 °C 0
Paramètre 08.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 6,5 °C 0
Paramètre 13.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 5,7 °C 0
Paramètre 09.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 5,1 °C 0
Paramètre 09.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 5,2 °C 0
Paramètre 12.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 6,5 °C 0
Paramètre 08.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 110 µg/l 200
Dureté totale 8,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 14 mg/l 50
Température 8,5 °C 0
Paramètre 10.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 13 mg/l 50
Température 12,4 °C 0
Paramètre 13.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 14 mg/l 50
Température 15,8 °C 0
Paramètre 08.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 16,4 °C 0
Paramètre 11.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 15,8 °C 0
Paramètre 14.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 09.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 12.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 14.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 5,6 °C 0
Paramètre 10.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 4,6 °C 0
Paramètre 10.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 25 mg/l 50
Température 5,6 °C 0
Paramètre 13.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 5,9 °C 0
Paramètre 09.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 8,9 °C 0
Paramètre 11.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 11,9 °C 0
Paramètre 14.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 17 mg/l 50
Température 10,0 °C 0
Paramètre 09.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 8,3 °C 0
Paramètre 12.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 18 mg/l 50
Température 7,8 °C 0
Paramètre 08.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 10.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 30 µg/l 200
Dureté totale 7,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,2 °C 0
Paramètre 13.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,0 °C 0
Paramètre 08.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 6,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 2 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 11.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 24 µg/l 200
Dureté totale 6,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 12.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,2 °C 0
Paramètre 08.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 34 µg/l 200
Dureté totale 7,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 26 mg/l 50
Température 6,6 °C 0
Paramètre 11.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 7,9 °C 0
Paramètre 13.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 11,5 °C 0
Paramètre 09.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 9,0 °C 0
Paramètre 11.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 8,2 °C 0
Paramètre 14.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 7,5 °C 0
Paramètre 10.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 7,0 °C 0
Paramètre 12.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 6,4 °C 0
Paramètre 08.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,3 °C 0
Paramètre 10.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 13.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 13.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 25 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 4,1 °C 0
Paramètre 09.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 19 mg/l 50
Température 6,3 °C 0
Paramètre 12.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12 mg/l 50
Température 8,6 °C 0
Paramètre 14.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 8,0 °C 0
Paramètre 10.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 8,0 °C 0
Paramètre 12.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 08.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 11.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 22 µg/l 200
Dureté totale 8,3 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 6,5 °C 0
Paramètre 13.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 5,7 °C 0
Paramètre 09.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,9 °C 0
Paramètre 11.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,5 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,4 °C 0
Paramètre 14.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23 mg/l 50
Température 4,1 °C 0
Paramètre 14.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 25 mg/l 50
Température 5,2 °C 0
Paramètre 10.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total 21 µg/l 200
Dureté totale 7,7 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 24 mg/l 50
Température 6,2 °C 0
Paramètre 13.12 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,2 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 17 mg/l 50
Température 7,4 °C 0
Paramètre 08.11 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 9,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 16 mg/l 50
Température 11,9 °C 0
Paramètre 11.10 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,6 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 20 mg/l 50
Température 9,6 °C 0
Paramètre 13.09 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 9,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22 mg/l 50
Température 8,2 °C 0
Paramètre 09.08 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,9 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,83 mg/l 50
Température 7,5 °C 0
Paramètre 12.07 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 23,27 mg/l 50
Température 6,9 °C 0
Paramètre 14.06 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,0 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,34 mg/l 50
Température 6,4 °C 0
Paramètre 10.05 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 22,25 mg/l 50
Température 6,0 °C 0
Paramètre 12.04 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 8,1 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 21,01 mg/l 50
Température 5,2 °C 0
Paramètre 08.03 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,8 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 15,73 mg/l 50
Température 4,4 °C 0
Paramètre 08.02 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C 1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 13,12 mg/l 50
Température 4,0 °C 0
Paramètre 11.01 Unité Valeur limite eau potable
Aluminium total <20 µg/l 200
Dureté totale 7,4 d°f 0
Escherichia coli <1,0 /100ml 0
Germes total 22°C <1 /ml 100
Germes total 36°C <1 /ml 20
Nitrates 12,96 mg/l 50
Température 5,8 °C 0
Paramètre 11.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 10.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 22.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 13.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 31 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 42 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 12.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 21.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 13.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.08 30.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 26.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.05 31.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 26.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 22.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 15.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 22.06 29.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 25.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 20.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 16.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 67 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA 32 ng/l 100
Paramètre 27.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 95 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA 31 ng/l 100
Paramètre 16.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 47 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.09 30.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 25 <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 <25 ng/l 100
Paramètre 26.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 17.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.11 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 17.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 27.08 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 23.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.03 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 28.02 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.01 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 31 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 11.12 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 85 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 30.10 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 25.09 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 62 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 18.07 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 37 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 26.06 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 29 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 29.05 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA <25 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100
Paramètre 24.04 Unité Valeur limite eau potable
AMPA <25 ng/l 100
GLYPHOSATE <25 ng/l 100
METAZACHLOR-ESA 30 ng/l 100
METOLACHLOR-ESA <25 ng/l 100

Berichter SEBES

2023.11

Télécharger

2023.10

Télécharger

2023.09

Télécharger

2023.08

Télécharger

2023.07

Télécharger

2023.06

Télécharger

2023.05

Télécharger

2023.04

Télécharger

2023.03

Télécharger

2023.02

Télécharger

2023.01

Télécharger

2022.12

Télécharger

2022.11

Télécharger

2022.10

Télécharger

2022.09

Télécharger

2022.08

Télécharger

2022.07

Télécharger

2022.06

Télécharger

2022.05

Télécharger

2022.03

Télécharger

2022.02

Télécharger

2022.01

Télécharger

2021.12

Télécharger

2021.11

Télécharger

2021.10

Télécharger

2021.09

Télécharger

2021.08

Télécharger

2021.07

Télécharger

2021.06

Télécharger

2021.05

Télécharger

2021.04

Télécharger

2021.03

Télécharger

2021.02

Télécharger

2021.01

Télécharger

2020.12

Télécharger

2020.11

Télécharger

2020.10

Télécharger

2020.09

Télécharger

2020.08

Télécharger

2020.07

Télécharger

2020.06

Télécharger

2020.05

Télécharger

2020.04

Télécharger

2020.03

Télécharger

2020.02

Télécharger

2020.01

Télécharger

2019.12

Télécharger

2019.11

Télécharger

2019.10

Télécharger

2019.09

Télécharger

2019.08

Télécharger

2019.07

Télécharger

2019.06

Télécharger

2019.05

Télécharger

2019.04

Télécharger

2019.03

Télécharger

2019.02

Télécharger

2019.01

Télécharger

2018.12

Télécharger

2018.11

Télécharger

2018.10

Télécharger

2018.09

Télécharger

2018.08

Télécharger

2018.07

Télécharger

2018.06

Télécharger

2018.05

Télécharger

2018.04

Télécharger

2018.03

Télécharger

2018.02

Télécharger

2018.01

Télécharger

2017.12

Télécharger

2017.11

Télécharger

2017.10

Télécharger

2017.09

Télécharger

2017.08

Télécharger

2017.07

Télécharger

2017.06

Télécharger

2017.05

Télécharger

2017.04

Télécharger

2017.03

Télécharger

2017.02

Télécharger

2017.01

Télécharger

2016.12

Télécharger

2016.11

Télécharger

2016.10

Télécharger

2016.09

Télécharger

2016.08

Télécharger

2016.07

Télécharger

2016.06

Télécharger

2016.05

Télécharger

2016.04

Télécharger

Berichter AGE Pestizide

2023.12

Télécharger

2023.11

Télécharger

2023.10

Télécharger

2023.09

Télécharger

2023.08

Télécharger

2023.07

Télécharger

2023.06

Télécharger

2023.05

Télécharger

2023.04

Télécharger

2023.03

Télécharger

2023.02

Télécharger

2023.01

Télécharger

2022.12

Télécharger

2022.11

Télécharger

2022.10

Télécharger

2022.09

Télécharger

2022.08

Télécharger

2022.07

Télécharger

2022.06

Télécharger

2022.05

Télécharger

2022.04

Télécharger

2022.03

Télécharger

2022.02

Télécharger

2022.01

Télécharger

2021.12

Télécharger

2021.11

Télécharger

2021.10

Télécharger

2021.09

Télécharger

2021.08

Télécharger

2021.07

Télécharger

2021.06

Télécharger

2021.05

Télécharger

2021.04

Télécharger

2021.03

Télécharger

2021.02

Télécharger

2021.01

Télécharger

2020.12

Télécharger

2020.11

Télécharger

2020.10

Télécharger

2020.09

Télécharger

2020.08

Télécharger

2020.07

Télécharger

2020.06

Télécharger

2020.05

Télécharger

2020.04

Télécharger

2020.03

Télécharger

2020.02

Télécharger

2020.01

Télécharger

2019.12

Télécharger

2019.11

Télécharger

2019.10

Télécharger

2019.09

Télécharger

2019.08

Télécharger

2019.07

Télécharger

2019.06

Télécharger

2019.05

Télécharger

2019.04

Télécharger

2019.03

Télécharger

2019.02

Télécharger

2019.01

Télécharger

2018.12

Télécharger

2018.11

Télécharger

2018.10

Télécharger

2018.09

Télécharger

2018.08

Télécharger

2018.07

Télécharger

2018.06

Télécharger

2018.05

Télécharger

2018.04

Télécharger

2018.03

Télécharger

2018.02

Télécharger

2018.01

Télécharger

2017.12

Télécharger

2017.11

Télécharger

2017.10

Télécharger

2017.09

Télécharger

2017.08

Télécharger

2017.07

Télécharger

2017.06

Télécharger

2017.05

Télécharger

SDR .AP

Télécharger